เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย61อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายละเอียดประมาณการรายรับ ปี61อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แบบคำร้องทั่วไปอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แบบแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แบบจดทะเบียนพาณิชย์อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นผ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2562อบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 13 - แผ่นที่ 24)อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกาศสำเนาางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 1 - แผ่นที่ 12)อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือน มีนาคม 2562อบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ระบบจัดการสารสนเทศอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติรายจายจ่ายประจำปีอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
แผนแม่บทสารสนเทศทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา 4 ปีทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/26 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.60s. 0.75MB