เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการเงิน เดือนพฤษภาคม 2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานรับจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2562อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. 2562อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานรับจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2562อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1/2562อบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ทดสอบอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานงบแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานรับจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2562อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
งบทดลอง เดือนมิถุนายน62 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/30 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB