เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ทดสอบอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
งบทดลอง เดือนมิถุนายน62 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
บันทึกข้อความรายงานการจัดเก็บรายได้อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
รายงานผลความพึงพอใจ 61อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกาศความพึงพอใจ 61อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/32 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB