เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
จดหมายข่าว เดือน พฤษภาคม 2561อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
จดหมายข่าว เดือน มกราคม 2561อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็กอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็บ้านห้วยไผ่ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/แผนชุมชนและการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การรับสมัครแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล​ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมี สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ครั้งที่ ๔อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5278 เพชรบูรณ์อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปลสนามสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟสัญญาณไฟฉุกเฉิน ขนาด 90 ซม.อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/3 (บ้านนายเอนก) ม.7อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟสัญญาณฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
4.30s. 0.50MB