เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 30 ม.ค. 63
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 30 ม.ค. 63
ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ม.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 29 ม.ค. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 63
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563 28 ม.ค. 63
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 63
การตรวจสอบความซ้ำซ้อน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 63
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) 28 ม.ค. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 27 ม.ค. 63
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ม.ค. 63
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ม.ค. 63
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 ม.ค. 63
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2561 27 ม.ค. 63
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 27 ม.ค. 63
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 27 ม.ค. 63
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ 24 ม.ค. 63
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 ม.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาขยายเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ม.ค. 63

ลำดับที่ 121-140 | 7/445 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 1.00MB