เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 367 ลว.20 ต.ค.63 เรื่อง การบริการผ่าตัดต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ญาติสายตรง (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 94 ลว.20 ต.ค.63 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักกสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่นฯ (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 93 ลว.20 ต.ค.63 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 92 ลว.20 ต.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1354 เรื่อง การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.สำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 62 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 434 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 729 เรื่อง การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 432 เรื่อง แจ้งการฝึกอบรมออนไลน์ฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 430 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1355 เรื่อง ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพระะราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1777 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ.ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 436 เรื่อง กาบริการผ่าตัดต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิราชการ ข้าราชการ ญาติสายตรงobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 435 เรื่อง ขอให้เฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่อับอากาศobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/73 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB