เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 211 เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติ 2562อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัฒนธรรมองค์กรอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 732 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ Application Zoomobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 208 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 207 เรื่อง แจ้งการใช้โปรแกรม CUCEM-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 210 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 209 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (Best Practice)obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
แผนยุทธศาสตร์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปีอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขออนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติปี 63อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการปี 2562อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การพัฒนาบุคคลากรอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/52 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB