เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หมู่ที่ 7,16 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ประจำปี 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่าอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดด้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยระดับตำบล (LOCAL QUARANTINE) โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตกอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประจำตำบลลานบ่า เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชาทำด้วยไม้สัก 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่องอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว721) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว710) สนป.,กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
หารือแนวทางการช่วยเหลือผูได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว168) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การนำส่งเงินรายได้อปท. (พช0023.16/ว713) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/66 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB