เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ที่ พช 0023.12/ว 883 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 268 เรื่อง ขอแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันโรคล่วงหน้าให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 884 เรื่อง ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อองค์กรอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานผลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ข้อมุลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 265 แจ้งรายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรังobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 41-60 | 3/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB