เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1,3,7 และ 10อบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,3,7 และ 10อบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกติดคั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าอบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คันอบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี พ.ศ. 2555 อบต.หนองย่างทอยอบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓ว๑๑๔๙อบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔อบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๔อบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรอบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชุมสภาสมัยวิสามัญอบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชุมสภาสมัยสามัญอบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1041-1053 | 53/53 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.34s. 0.50MB