เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
อบต.สระกรวดขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อันต้องเสียภาษีป้าย พ.ศ.2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บริเวณคลองภูอ้ม หมู่ที่ 6อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บ้านไผ่ขวาง ม. 3อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ “กรมบัญชีกลาง จ่ายตรงเข้าบัญชี แทน อบต. “ ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไปอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเดิม ประเภทงานขุดรื้นคันดิน และบดอัดอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.2562อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการจัดซื้อหินคลุกพร้อมกลบหลุมที่ชำรุดของถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 161-180 | 9/53 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB