นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 19,328 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

21 กรกฎาคม 2563 98 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประาจำปี 2563

 การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ราชการ ตำบลนาสนุ่น

เปลี่ยนภาษา