นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 19,228 คน

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบบ้านกาชาด ทำบุญ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น

21 กันยายน 2563 115 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกเหล่ากาชาด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจระดับอำเภอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น พนักงานข้าราชการ,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมมอบบ้านกาชาด ณ หมู่ 6 และทำบุญมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส ณ วัดป่าสระแก้ว หมู่ที่ 5

ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เปลี่ยนภาษา