เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์”

แชร์

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ 

โดยสามารถตรวจสอบและเตรียมความพร้อมได้ดังนี้

• คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง (ผู้ที่เกิดก่อน 22 ธันวาคม 2545)

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

4.และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

• ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมาย

4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5.มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

• หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

1.บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

2.บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น

- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ใบขับขี่

- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ

• การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่  ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หรือตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน 

2.การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ

หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียน

บ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ก่อนวันที่  

9 ธันวาคม 2563

3.การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งสามารถแจ้งได้ 2 กรณี คือ

- ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563) 

- ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563) 

 โดยสามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB