นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 221 คน

เยี่ยมชม 19,245 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรากาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

7 เมษายน 2564 2 ครั้ง นภา สำเริง แชร์  

ครธกรรมการกล่าวว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้คงรายการสินค้าควมคุมเพิ่มเติม จำนวน ๔ รายการ สามารถดาวน์โหลดรายระเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ท้ายหนังสือ

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
2259.jpg152.21 KB   แสดงภาพ
2260.jpg119.29 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา