เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าง 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019221 ต.ค. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019221 ต.ค. 63
การปฏิบัติตามมาตการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กรณีการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีเรือยาว หรือกิจกรรมทางวัฒธรรม ประเพณีท้องถิ่น เทศกาลสำคัญที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด221 ต.ค. 63
ประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 กันยายน 2563221 ต.ค. 63
การส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 27 พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงืิิ่อนไขในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย221 ต.ค. 63
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตก221 ต.ค. 63
พิธีรับ - มอบสิ่งของพระราชทาน (บัตรฯ ผ้าพันคอ หมวก) ให้แก่ผู้มีรายชื่อจิตอาสา512 ต.ค. 63
เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร95 ต.ค. 63
ประกาศอำเภอศรีเทพ1525 ก.ย. 63
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตก1225 ก.ย. 63
พิธีมอบบ้านกาชาด ทำบุญ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น 3121 ก.ย. 63
ผลกระทบจากสถานการณ์พายุโนอึล1821 ก.ย. 63
พิธีมอบบ้านกาชาด ทำบุญ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ราษฎรในพื้นที่1121 ก.ย. 63
ประกาศอำเภอศรีเทพ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)1417 ก.ย. 63
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาสนุ่น รุ่นที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 1017 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต159 ก.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม299 ก.ย. 63
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง และการงดเปี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621331 ส.ค. 63
การเสียภาษี1230 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.นาสนุ่น ณ โรงแรมนกยูงทอง ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 25631728 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB