เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีมอบบ้านกาชาด ทำบุญ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น 221 ก.ย. 63
ผลกระทบจากสถานการณ์พายุโนอึล221 ก.ย. 63
พิธีมอบบ้านกาชาด ทำบุญ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ราษฎรในพื้นที่121 ก.ย. 63
ประกาศอำเภอศรีเทพ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)517 ก.ย. 63
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาสนุ่น รุ่นที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 217 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต99 ก.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม169 ก.ย. 63
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง และการงดเปี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562831 ส.ค. 63
การเสียภาษี1130 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.นาสนุ่น ณ โรงแรมนกยูงทอง ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 25631228 ส.ค. 63
โครงการเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าภูมปัญญาผู้สูงวัย1227 ส.ค. 63
แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642024 ส.ค. 63
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.นาสนุ่น 1221 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น เรื่อง รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนานุ่น1019 ส.ค. 63
เก็บตัวอย่างน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ1111 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1810 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.นาสนุ่น197 ส.ค. 63
โครงการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 127 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน107 ส.ค. 63
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตก106 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB