นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 221 คน

เยี่ยมชม 19,224 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายบุญลือ พุทธศรี

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

  0862083612

 • นางสมพาน เวียงยศ

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

  0639752555สมาชิกสภา

 • นายไวย์ มีสนุ่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางสาวสุนันทิพย์ พุทธศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุภาพ อุ่มชอุ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายเหนย กออินทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายมานพ อ่อนน้อมดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายวรยศ แก่นเกลี้ยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายกรรณ คล้ายใจตรง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสำเริง อินประดับ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายถวิล แก่นเกลี้ยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายจำรัส วันภักดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายคำเคน ใจดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบุญเสริม วิเลปนะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายเอื้อน บุญเอี่ยม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายวิชัย คำวิโส

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสนั่น งามดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0861861596

 • นางกาญจนา พลขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสุวรรณ หนามพรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายวิชา กรณีย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางสมจิตร โทขุนทด

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางจิราภา แก่นสงสัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายคนอง บุญคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายมวน เครือบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายวิจิตร สนุ่นดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายสมศักดิ์ ควบสันเทียะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายบุญหว่าน นาทิพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายแจง ต่ายตระเวณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายบุญสม คล้ายใจตรง

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายสนธยา นาจรวย

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายสุรชาติ วิทยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายวิชัย วันแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นายบุญเคน ตาลดง

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นางชมพู ลอดทอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 18

 • นายสมบูรณ์ อาสาภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 18

 • นายมนัส หาจันดา

  ส.อบต. หมู่ที่ 19

 • นางอาลี แผลงศาสตรา

  ส.อบต. หมู่ที่ 19

 • นายจาตุรงค์ เสงี่ยมทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 20

 • นายสมพงษ์ เหล่ารอด

  ส.อบต. หมู่ที่ 20

 • นายนเรศ สนุ่นดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 21

 • นายบุญส่ง แก่นสงสัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 21เปลี่ยนภาษา