เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

 • นางสาวคำพันธ์ คำศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

 • นายจิรัฏฐ์ สมบูรณ์เพ็ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

 • นางสาวคุณัญญา ขวัญใจ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น0.02s. 0.50MB