นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 27,752 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางพวงแก้ว ศรสุรินทร์

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นสำนักปลัด

 • นายชัยพิชิด ถาปันแก้ว

  หัวหน้าสำนักปลัดฯ

 • นางสาวอุไรรัตน์ สนุ่นดี

  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวนันทกา นิลเลิศ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายวัชระ อุ่มชะอุ้ม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายชาตรี คุ้มสิงห์สันต์

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นายไพรรัตน์ นงภา

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นายสุติเวช คล้ายใจตรง

  ภารโรง

 • นายสุชาติ ตรีวิเศษ

  ผช.จนท.ป้องกันฯ

 • นายไพรรัตน์ พุทธศรี

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวกนิษฐา พาโคกทม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวศิริรัตน์ สนุ่นดี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายมงคล ขมขุนทด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายวีรชน สังกรณีย์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายกัมพล สังกรณีย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายวิฑูรย์ ผาสอน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาววิไล อุ่นจิต

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสมยศ แสวงพร

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายวิรัตน์ จันทร์คำภา

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายวีระ เขตคาม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายธนากร เรืองทองธิกุล

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายอัครเดช มูลอัด

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายราชัน ชมเชย

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายรัตนโชติ อินบุญเชิด

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายดำรงศักดิ์ แสงเงิน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายนิติ เดชวิทย์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายปกรณ์ศักดิ์ คุ้มสิงห์สันต์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายภูเบศ คุ้มสิงสัน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • นางพวงแก้ว ศรสุรินทร์

  ผอ.กองคลัง

 • นางสาวกนกพร ลึกงาม

  หน.ฝ่ายการเงิน

 • นางสาวสุรัตน์ดา มิตขุนทด

  หน.ฝ่ายบัญชี

 • นางรายา ถุงเสน

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นายไวพจน์ พุทธศรี

  จพง.จัดเก็บรายได้

 • นางหนูเล็ก บุญรัตน์

  จพง.จัดเก็บรายได้

 • นางวิลาวรรณ ขำยิ่งเกิด

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นางสาวจิราพร คล้ายใจตรง

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวดาราวรรณ เพียดจันทร์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางนิตยา สนุ่นดี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายภูมินทร์ แสงเงิน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายถิรวุฒิ สนุ่นดี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

 • นายวิชัย บุญสายัง

  หัวหน้าฝ่ายก่อสรา้ง รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวิชัย บุญสายัง

  หน.ฝ่ายก่อสร้าง

 • นายอมรณ์พงษ์ มุทุจิตต์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายเฉลิมชัย นาปาน

  คนงานทั่วไป

 • นายแดง แสนคาน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายประมวล แสนคาน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายสายัน แสงใส

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายสมศรี สายบุญมา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางณัฐธิดา เอี่ยมสำอางค์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายนัฐพงษ์ ชอบเต้น

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายทศพร มุทุจิตต์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายคุณากร หาจันดา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายทัตพล สังกรณีย์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายเชวงศักดิ์ มารักษา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายประยูรย์ ทองเต็ม

  ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำ

 • นายกอบศักดิ์ ทองเต็ม

  ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำ

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวภัทรพร ดวงตานนท์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางถมรรัตน์ บาริศรี

  ครู

 • นางสุพัตรา พุทธศรี

  ครู

 • นางเนาวรัตน์ นิ่มศิริ

  ครู

 • นางสาวมุกดา เปี่ยมทอง

  ครู

 • นางอำไพ คล้ายใจตรง

  ครู

 • นางหนูเล็ก สมบูรณ์เพ็ง

  ครู

 • นางสายฝน สนุ่นดี

  ครู

 • นางสุจิตตรา บุญคำ

  ครู

 • นางสาวพอตา ตะกรุดวัด

  ครู

 • นางยุวดี ขำยิ่งเกิด

  ครู

 • นางสาวจิราพร ขำยิ่งเกิด

  ผช.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • นางกุญชช์ญา พรมทอง

  ผช.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • นางเฉลิมพล เขตคาม

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสมพงษ์ ลึกสีทา

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุกัญญา ขวัญเผือก

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางไพรวรรณ คล้ายใจตรง

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสมปอง สนุ่นดี

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอัจฉรานันท์ คุ้มสิงสัน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวจารุวรรณ มารักษา

  ผช.จนท.ธุรการ

 • นางสาวกุลณัฐ สนุ่นดี

  คนงานทั่วไป

 • นางทัชชภรณ์ อุ่มชะอุ้ม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ

 • นายชัยพิชิด ถาปันแก้ว

  หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวสุวิภา สังกรณีย์

  คนงานทั่วไป

 • นางประภัสสร กองศรี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวคุนัญญา ขวัญใจ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางนภา สำเริง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางหัถยา พิงเพชร

  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 • นางสาวสักตกมล เขตคาม

  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวนวพร นงภา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายไพฑูรย์ อ่อนสิงห์

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 • นายสมพงษ์ ศรีประเสริฐ

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวดวงใจ สนุ่นดี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวรัตติกาล สนุ่นดี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวสุดารัตน์ บุญรัตน์

  พนักงานจ้างเหมาบริการเปลี่ยนภาษา