นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 27,751 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 40 และ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารตำบล พ.ศ. 5237 เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2538

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลนาสนุ่น มีเนื้อที่ประมาณ 114,375 ไร่ หรือประมาณ 183 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 105,371 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 3,604 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 1,650 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจด ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้จดอำเภอศรีเทพ ตำบลหนองย่างทอย จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกจดแนวเขารวก จังหวัดลพบุรีและจังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตกจดแม่น้ำป่าสัก อำเภอวิเชียรบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสลับที่ราบ ซึ่งเหมาะสมสำหรับทำการเพาะปลูกพืชไร่ 20 เปอร์เซ็นต์ และทำนา 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ มีผลผลิตทางพืชไร่เป็นปริมาณมากในแต่ละปี


ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของตำบลนาสนุ่น มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด สำหรับฤดูฝน จะมีฝนตกเฉพาะในช่วงฤดูกาล ฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย ไม่หนาวเย็นมากนัก


ประชากร
จำนวนประชากร ปี2561(คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านนาสนุ่น310 298840236
2บ้านโคกตะขบ155 156431124
3บ้านหนองตาลเสี้ยน125 155400125
4บ้านนาสนุ่น286 289772206
5บ้านนาน้ำโครม326 327851202
6บ้านหนองบัว344347880195
7บ้านกุดตาแร้ว311321873243
8บ้านเนินถาวร293 298758172
9บ้านปูนสวรรค์210 182506117
10บ้านสมโภชน์กรุง562 5151,395326
11บ้านหนองบัวทอง340 351882194
12บ้านเนินละคร355 309867204
13บ้านนาสนุ่นพัฒนา341 3961,017285
14บ้านหนองแต้ว121 10228562
15บ้านตาลเสี้ยนทอง159 192468125
16บ้านท่าศาลา93 8123159
17บ้านบัวพัฒนา290 285698125
18บ้านบัวทองพัฒนา446 4011,026182
19บ้านเนินถาวรพัฒนา312 291740138
20บ้านกองทุนที่ดินพัฒนา179 168467120
21บ้านหนองขามพัฒนา227 217577135
รวม5,785 5,68111,5153,575
เปลี่ยนภาษา