นายอภิสิทธิ์ คุ้มสิงสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น
081-707-1120

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 27,759 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ถนนลาดยาง 4 สาย ถนนคอนกรีต 12 สาย
ถนนลูกรัง 16 สาย รถตู้โดยสารประจำทางสายวิเชียรบุรี-กรุงเทพ จำนวน 1 สาย


การโทรคมนาคม

การติดต่อสื่อสารภายใน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการโทรและการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในการติดต่อสื่อสาร โดยมีเสาสัญณาณที่ครอบคลุมและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีวิธีการติดต่อสื่อสาร โดยใช้หอกระจายข่าว การติดต่อสื่อสารสาร โดยใช้วิทยุ ไร้สาย
การติดต่อโดยใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะบริการ จำนวน 4 แห่ง และมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง


การไฟฟ้า

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่สำหรับประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็น 4.4 เปอร์เซ็นต์


การประปา

ประชาชนมีน้ำประชาใช้ อุปโภคอย่างทั่วถึง

เปลี่ยนภาษา