เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ถนนลาดยาง 4 สาย ถนนคอนกรีต 12 สาย
ถนนลูกรัง 16 สาย รถตู้โดยสารประจำทางสายวิเชียรบุรี-กรุงเทพ จำนวน 1 สาย


การโทรคมนาคม

การติดต่อสื่อสารภายใน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการโทรและการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในการติดต่อสื่อสาร โดยมีเสาสัญณาณที่ครอบคลุมและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีวิธีการติดต่อสื่อสาร โดยใช้หอกระจายข่าว การติดต่อสื่อสารสาร โดยใช้วิทยุ ไร้สาย
การติดต่อโดยใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะบริการ จำนวน 4 แห่ง และมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
0.01s. 0.50MB